Vedtægter

VEDTÆGTER

HVAM – GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A.

 

 

§ 1.    Navn og hjemsted

 

1.1                   Selskabets navn er Hvam – Gl. Hvam Kraftvarmeværk A.m.b.A.

 

1.2                   Selskabets hjemsted er Hvam i Viborg kommune.

 

 

 

§ 2.    Formål og forsyningsområde

 

2.1                   Selskabets formål er at etablere kraftvarmeanlæg og gennem disse anlæg at drive

Fjernvarmeforsyning i Hvam og Gl. Hvam, samt at sælge elektriciteten fra pro­duk­tionen for på den bedste og billigste måde at sikre fjernvarmeforsyningen.

 

2.2                   Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under

hensyntagen til såvel tekniske som økonomiske forhold. Ved fastsættelse af forsy­ningsområdet skal den til enhver tid gældende kommuneplan og varmeplan respek­teres.

 

 

 

§ 3.    Andelshaverne

 

3.1                   Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:

 

Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.

Ejer af en ejerlejlighed, når denne har egen hovedmåler tilhørende selskabet.

Ejer af bygning på lejet grund.

En ejerlejlighed/andelsboligforening, der som fælles facilitet har den selvstændi­ge direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende sel­skabet.

 

3.2                   Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger inden for

Forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme på en for selskabet økonomisk forsvarlig måde.

 

Andelshaverne skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige ud­le­ve­rede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, her­un­der f.eks. de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbestem­mel­ser samt tarifblade. Eventuelt suppleret med tekniske leveringsbestemmelser.

 

3.3                   Levering til ikke-andelshavere kan ske på leveringsvilkår, der svarer til de for andels­havere gældende.

 

3.4         Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og var­-

me­behov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmele­ve­-

ring.

 

 

 

§ 4.    Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

 

4.1         I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser

alene med den indskudte andelskapital. Herudover hæfter andelshaveren ikke per­-

sonligt.

 

4.2                   Den personlige hæftelse kan alene gøres gældende af selskabet samt i tilfælde af det-

tes opløsning af dets bo.

 

4.3                   Selskabets årlige omkostninger beregnes og fordeles efter en af bestyrelsen udarbej-

det tarif under hensyntagen til Gas- og Varmeprisudvalgets retningslinier.

 

4.4                   Ved handel med de til fjernvarmenettet tilsluttede ejendomme er det sælgerens pligt

at oplyse om evt. restancer til selskabet til køber samt købers og sælgers repræsen-

tanter. Ved ejerskifte skal restancer til selskabet afvikles.

 

 

 

 

§ 5.    Udtrædelsesvilkår

 

5.1         Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010:

Andelshavere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet sted med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb.

 

Andelshavere indtrådt fra og med den 1. januar 2010:

Andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med en måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

 

Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myn­dig­heders beslutninger.

 

5.2                   På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

 

Afgifter i henhold til årsopgørelse

 

Eventuelt skyldige afgifter.

 

Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelings-

ledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.

 

Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de af selskabet tilhørende

ledninger på den udtrædendes ejendom i et omfang sådanne ledninger alene ved-

rører den udtrædendes varmeforsyning.

 

Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen –

tidligere end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foreta-

ger afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets

samlede anlægsudgifter på udtrædelsestidspunktet med fradrag af de afskrivnin-

ger, der har været indregnet i priserne.

 

Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter beregnes på grund-

lag af forholdet mellem andelshavernes og selskabets forbrugsuafhængige omkost-ninger i det sidste regnskabsår før udtrædelsen.

 

5.1                   En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

 

5.4         Ledninger, der tilfører andre ejendomme varme, fjernes ikke, og den udtrædende er

forpligtet til, efter forlangende fra selskabet at lade selskabet tinglyse sædvanlig de-

klaration om sådanne ledningers fortsatte beliggenhed, eftersyn og reparation.

 

 

 

§ 6.    Deklarationer

 

6.1                   En andelshaver er forpligtet til på bestyrelsens forlangende at lade tinglyse:

 

Deklaration om fjernvarmeforsyning i overensstemmelse med selskabets vedtæg-

ter eller leveringsbestemmelser.

 

Deklaration om ledninger, der føres gennem andelshaverens ejendom til forsyning

af andre ejendomme.

 

Deklarationerne tinglyses servitutstiftende den tilsluttede ejendom efter de regler,

som bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte.

 

Tinglysningen bekostes af selskabet. Selskabets bestyrelse er påtaleberettiget.

 

 

 

§ 7.    Generalforsamling

 

7.1                   Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

 

7.2                   Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned.

 

7.3                   Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrel­sens skøn og med angivelse af dagsorden.

 

7.4                   Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

Valg af dirigent.

Beretning for det forløbne regnskabsår.

Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

Budget for indeværende driftsår fremlægges.

Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for

kommende år.

Indkomne forslag fra andelshaverne.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Valg foregår ved skriftlige forslag og skriftlig afstemning.

Valg af revisionsfirma.

Eventuelt.

 

7.5                   På generalforsamlinger har hver andelshaver én stemme pr. stik, dog højst 3 stem-

mer.

Beboerne i andelsboliger og andre boligforeninger har på generalforsamlingen én stemme for hver selvstændig måler.

 

7.6                   Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end to stemmer yderligere ved fuldmagt. Eventuelle fuldmagter skal være afleveret til

dirigenten inden dagsordenens pkt. 2.

 

7.7                   Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren på 8. dagen før ge-

neralforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet er overgivet til inkasso.

 

7.8                   Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

 

7.9                   Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er

repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutning vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på ge­ne­ralforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling.

Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første gene­ral­forsamling, og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed uden hen­syn til det repræsenterede antal andelshavere.

 

7.10               Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld,

godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

7.11               Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets

vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende ge­neralforsamling redegøre for sådanne ændringer.

 

7.12               Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være besty­rel­-

sen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

7.13               Det reviderede årsregnskab udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsam-

lingen. Eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

7.14               Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent,

eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

 

 

 

§ 8.    Bestyrelse

 

8.1                   Selskabets bestyrelse består af  5 medlemmer.

 

8.2                   Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.

 

I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

8.3                   På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

 

Genvalg kan finde sted.

 

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, med dennes valgrettigheder.

 

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

 

8.4                   De 2 med flest stemmer efter de valgte er automatisk 1. og 2. suppleant.

 

8.5         Valgbar, som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant, er enhver

andelshaver, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, insti­-

tutioner eller lignende, som er andelshavere og har stemmeret samt skriftligt eller

mundtligt har tilkendegivet villighed hertil. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle

tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

 

 

 

§ 9.    Selskabets ledelse

 

9.1         Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Besty-

relsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand,

næstformand og kasserer.

 

9.2         Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er mødt til indvar­-

slet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmer-

ne lige, er formandens stemme afgørende.

 

9.3                   Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslut-

ningsprotokol.

 

9.4                   Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og

træffer aftaler om ansættelsesforhold, vederlag m.v.

 

9.5                   Bestyrelsen har bemyndigelse til, i selskabets navn, at optage lån, købe, sælge og

pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrø-

rende selskabet.

 

Kommunalbestyrelsens godkendelse kræves så længe, der bliver ydet kommune-

garanti for finansieringen.

 

9.6                   Kommunen har ret til en observatørpost i bestyrelsen, så længe der bliver ydet

kommunegaranti for finansieringen.

 

9.7                   Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer.

 

9.8         Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i

henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine be-

føjelser til forretningsudvalget.

 

9.8                   Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

 

 

 

§ 10.  Regnskab, revision og prisfastsættelse

 

10.1               Selskabets regnskabsår er fra 01. juli til 30. juni. Årsregnskabet opgøres under hen-

syntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik. Første regnskabsår

afsluttes 30. juni 1996.

 

10.2               Regnskabet revideres af én af generalforsamlingen valgt revisor, som opfylder de af

ministeriet stillede krav for autorisation af sådan virksomhed.

 

10.3               Indenfor den periode, hvor selskabet har optaget lån med garanti fra Viborg kom-

mune, skal budgetforslag og revideret regnskab med revisionsberetning forelægges Viborg kommune til godkendelse inden endelig godkendelse ved selskabets gene­ralforsamling.

Så længe Viborg kommune har påtaget sig kommunegaranti for selskabets lån, har Viborg kommune ret til at lade et af kommunen udpeget revisionsfirma gen­nem­gå selskabets regnskabsmateriale i samme omfang som den generalforsam­lings­valgte revisor. Den generalforsamlingsvalgte revisor skal samarbejde med den af Viborg kommune udpegede revisor.

Denne vedtægtsbestemmelse kan ikke ændres uden samtykke fra Viborg kom­mune.

 

10.4               Bestyrelsen fastsætter den pris, som forbrugere skal betale for den leverede varme.

Prisen vil indgå i budgettet, som fremlægges på generalforsamlingen, efter at kom­munen i henhold til vedtægternes § 10 stk. 3 har haft budgettet forelagt til godken­delse.

 

Ud over MWh-prisen kan der indgå en fast afgift i forbrugernes afregning med sel­skabet.

 

Den faste afgift kan ændres efter indstilling fra bestyrelsen. En sådan ændring skal, før den forelægges generalforsamlingen til godkendelse, være godkendt af Viborg kom­mune. Ændringer af den faste afgift vil da først blive virksom i det næstfølgende regnskabsår.

 

Generalforsamlingen kan, efter indstilling fra bestyrelsen, give bestyrelsen mandat til at ændre den faste afgift for det efterfølgende regnskabsår, efter bestyrelsens vurdering.

Den faste afgift skal tilstræbes at være af en sådan størrelse, at den netop dækker selskabets faste udgifter.

 

Viborg kommunes godkendelse af selskabets tariffer vil være gældende, så længe selskabet har optaget lån med garanti fra kommunen.

 

 

 

§ 11.  Selskabets opløsning

 

11.1               Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter

reglerne om vedtægtsændringer, jf. herved § 7, stk. 9 og 10, og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

 

11.2               Besluttes selskabets opløsning skal der på generalforsamlingen hvor beslutningen

tages, vælges én eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

 

11.3               Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold

til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO fra varmeværket

Hvam Gl. – Hvam Kraftvarmeværks bestyrelse, arbejder i øjeblkket på at fusionere med AN ENERGI i Aalestrup.

Læs mere her: