Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned.

Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst ét lokalt blad efter bestyrel¬sens skøn og med angivelse af dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
Valg af dirigent.
Beretning for det forløbne regnskabsår.
Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
Budget for indeværende driftsår fremlægges.
Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
Indkomne forslag fra andelshaverne.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg foregår ved skriftlige forslag og skriftlig afstemning.
Valg af revisionsfirma.
Eventuelt.

 

Se mere i vores vedtægter

INFO fra varmeværket

Hvam Gl. – Hvam Kraftvarmeværks bestyrelse, arbejder i øjeblkket på at fusionere med AN ENERGI i Aalestrup.

Læs mere her: